Екологична отговорност

Усилията на компанията Salus и нейните служители да постигат собствените си високи екологични цели и така значително да надминава европейските и националните законови стандарти са многократно оценявани.

Компанията е носител на различни отличия в сферата на опазване на околната среда.

На преден план измежду всички практически мерки по опазване на околната среда е последователната работа по намаляване използването на ресурси с приоритет – водоснабдяване, енергетика, опаковки, транспорт.

В компанията Salus природосъобразните алтернативи на стандартните производствени линии и материали са винаги предпочитани, дори когато това изисква повече труд и/или инвестиция.

Водо-електрическа централа

От особено значение е екологично чистата енергия, генерирана от две водноелектрически централи на територията на Salus Haus и непрекъснатите усилия за намаляване потреблението на енергия.

Органични суровини

Salus насърчава използването на органично отгледани растения. Изграждането на органични ферми за устойчиво земеделие в Чили превръща Salus в един от основателите на този бизнес модел, работещ в две основни големи насоки – екологична и социална.

Екологията е бъдещето

Освен икономическите критерии, философията на Salus е основно фокусирана към екологичната и социална грижа. В основата на което стои запазването на видовете, естественото и социално отговорно култивиране на медицински растения и използването на природосъобеазни материали, оптимизиране на отпадъците и природосъобразни производствени методи.

In 1999 our Environment Consultant, Mr. Thomas Guenther was awarded the B.A.U.M. Environmental Award from the German Federal Working Committee for Environmentally Conscious Management for his achievements in favour of preventive environmental protection at SALUS Haus and for the whole company.

Ангажираност в партньорство с природата

От самото основаване на компанията през 1916г опазването на околната среда с необходимото уважение са с висок приритет.
Цел на компанията е внедряването на процес на непрекъснато усъвършенстване, който да гарантира, че производството и контрола на продуктите на компанията са такива, че замърсяването на околната среда да бъде избегнато или минимизирано до колкото това е възможно.

За да изпълним екологичната си отговорност сме приели да следваме изброените по-долу правила:
• 1. Стремим се да влагаме възможно най-голям процент суровини от органичен произход и този процент да расте, с цел подкрепа на устойчивото земеделие с грижа за околната среда в глобален смисъл.
• 2. Честното и реално опазване на околната среда може да се осъществи единствено въвличайки и мотивирайки целия персонал. По тази причина се стремим да запознаем и обучим всеки един от нашите служители, така че да се включи активно в опазването на околната среда.
• 3. Политиката за опазване на околната среда следва да стои още в основите на всеки въпрос. В този смисъл ние тестваме ефекта върху околната среда за всеки нов продукт, процес и/или практика преди внедряването им.
• 4. Взаимодействието на компанията и околната среда подлежи на постоянен контрол, наблюдение, документиране и анализиране за слаби места така, че процесите да бъдат максимално оптимизирани от гледна точка на екологичната политика на компанията.
• 5. Стремим се да работим по непрекъснато подобряване на опазването на околната среда в рамките на компанията, над и извън законо-установените изисквания. Отворени сме за идеи и промени, които ще допринесат за опазване на околната среда.
• 6. Приемаме и прилагаме предложения на наши служители относно подобряване опазването на околната среда.
• 7. Стимулираме нашите клиенти да бъдат критични към нас и да ни изпращат своите предложения за усъвършенстване.
• 8. Постоянно работим по практическото намаляване използването на природни източници и особено що се отнася до вода, енергия, опаковки и транспорт.
• 9. Компанията ще засили вниманието си относно използването на спомагателни продукти като почистващи препарати, дизенфектанти и т.н., които биха имали негативен ефект върху природата и обезвреждането им по природосъобразен начин.
• 10. Ще предпочитаме доставчици и компании със същите високи стандарти в екологичните си политики и ще се опитваме да ги ангажираме с нашите дейности по опазване на околната среда.
• 11. Създавайки Система за управление на инцидентите, се стремим да избегнем замърсяването на околната среда поради инциднети и аварии и по този наин да избегнем и заплаха за човека.
• 12. Извършваме системен мониторинг на изпълнението на целите, които сме си поставили и ги актуализираме с последните постижения в тази посока.
• 13. Готови сме публично и официално да защитим своята политика по опазване н околнта среда и конкретните мерки и практики, които се прилагат в компанията.

Земята не принадлежи на нас. Ние сме я взели назаем от нашите предци за да я наследят нашите деца.

Индийска Мъдрост