Производство и качество

Грижа за околната среда и качество на продуктите са само празни лозунги ако не са съпътствани с непрекъснато инвестиране в реализирането им: модерни технологии в производството, системи за контрол и тестване на всеки етап, тренинги и обучения, иновации, висококвалифициран персонал. Общата цел на всичко това е непрекъснато подобряване и развитие на асортимента.

Ценността на суровините и качествения контрол на Salus

Влагането на модерни и доказани технологии в целия производствен цикъл гарантират на първо място, че отпадните продукти са безвредни за околната среда и второ – високото качество на продукта. Технологиите също така осигуряват най-модерния пакетаж и методи на съхранение.

Добри Производствени практики

Качеството започва със съставките.Всеобхватен качествен контрол – от подготовката на суровините, през производствения процес на продукта до опаковката – дава гаранция за спазване продуктовите стандарти и стандартите относно грижата за околната среда.
Допълнителни стандарти и изисквания се спазват и контролират относно фармацевтичните продукти и органичните такива.

Оптимално качество

Тестване и анализ на билките на входа(при доставка) според собствените стандарти на Salus, които далеч надхвърлят законовите изисквания. Всички продукти на Salus са с далеч по-ниски нива на опасни вещества от законово позволените.

Контрол през целия процес на производство – всеки етап се документира, което позволява намесата на всяка стъпка от производството.

Въпреки поетапния контрол, готовият продукт минава една последна проверка (включително микробиологичен анализ) преди да бъде освободен за продажба.

Наред с технологиите и качеството, политиката на личния пример е основна изграждаща стратегия в компанията: силно мотивиран екип, отлична квалификация на персонала, тренинги и социална политика създават високия професионализъм на една отговорна компания. Лоялният екип е гаранция за безпроблемно производство.